Våld mot kvinnor!

Efterlyser ny BRÅ rapport om mäns våld mot kvinnor med redovisad ETNICITET och DIAGNOS !

Märta Stenevi vill stoppa MÄNS VÅLD mot kvinnor men anser samtidigt att vi kan ta emot BETYDLIGT FLER FLYKTINGAR! Finns inget tak för hur många vi kan ta emot.

Hur går det ihop?
Av de senaste 5 mördade kvinnorna var 4 gärningsmän av utländsk härkomst.
Sannolikt har etniskt svenska mäns våld mot kvinnor minskat drastiskt medan den ökat drastiskt pga migration, eftersom den sägs ligga på samma nivå över tid.

I Brå's rapport om våld mot kvinnor från 2001 var utländska gärningsmän överrepresenterade med 300%. Hur ser det ut idag?

Upphittat
"Kvinnomördare födda utomlands utgör 40% vilket är dubbelt så många i proportion till andelen utlandsfödda i Sverige.

Räkna därtill antalet inrikesfödda med båda föräldrarna som är utrikesfödda vilket borde vara ytterligare 30%-40% Sannolikt är vi uppe i 80%.

Ta sedan in alla balkongmord som inte kunnat bevisas. Men Stenevi anser att vi uppfostrar våldsammma män och att detta har inte med migration att göra".

KULTUR BETINGADE våldsmän kan kanske integreras över tid men knappast när integrationen är i stort obefintlig och man istället stödjer bevarande av egen kultur.

Överrepresentation av OLIKA DIAGNOSER med grund i kusingifte och ärftlighet kan däremot inte lösas med någon "integration". Kanske stimuleras också sådan överrepresentation av att man med dessa diagnoser kanske lättare söker sig till annan tillvaro.

Dvs att flytta till ett annat land är inget man normalt gör i en handvändning 'just like that'. Huruvida dessa diagnoser medför ökad benägenhet att söka sig till andra alternativ i och med att man redan har problem med anpassning i sitt hemland och/eller pga ökad impuls benägenhet bör undersökas.

Hur mycket kostar inte dessa ärftliga diagnoser Sverige nu och kommer att kosta i framtiden?
Vidare, för att FÖREGÅ det här med populistiska SOCIOEKONOMISKT STATUS.

Man har inte kulturellt beteende och/eller diagnos för att man har låg socioekonomisk status utan tvärt om. Man har LÅGT SOCIOEKONOMISKT STATUS just pga KULTUR och DIAGNOS !
----------------------------
BRÅ'S RAPPORT 2001
"Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer minskar"
"Både offer och gärningsmän härstammar ofta från annat land"
"Vanligt att gärningsmännen har låg social status och är kriminellt belastade
Gärningsmännen är vanligen personer som har låg social status i samhället.

I nära hälften av fallen är de antingen arbetslösa, har beredskapsarbete eller är förtidspensionerade".

"Utlandsfödda är överrepresenterade
Vid dödligt våld mot kvinnor i nära relationer är utlandsfödda kvinnor starkt överrepresenterade i förhållande till sin andel av befolkningen (tabell 9).

Med tanke på att utlandsfödda personer utgör ungefär tio procent av den svenska befolkningen, är de kvinnliga offren i nära relationer överrepresenterade cirka tre gånger. Gärningsmännen är det i något större utsträckning, närmare fyra gånger".

"Gärningsmännen ofta psykiskt störda eller psykiskt sjuk.

Den diagnosgrupp som dominerar knappt är personlighetsstörningar.
De utgör ofta en stor andel i brottspopulationer vid grova våldsbrott (Belfrage, 1995).

De personlighetsstörda gärningsmän som förekommer vid dödligt våld mot kvinnor i nära relationer, kan många gånger sägas karaktäriseras av bland annat impulskontrollstörningar eller avsaknad av/bristande empati"
----------------------------
HUR LÄNGE SKA POLITIKER SOM Märta Stenevi FÅ FORTSÄTTA ATT LJUGA FÖR SVENSKA FOLKET ?