Kostnad en bomb!

De skenande pensionskostnaderna för utrikes födda är en bomb på väg att brisera. Det konstaterar Janerik Larsson, tidigare vice vd Svenskt Näringsliv, i en debattartikel i Dagens Industri.

Janerik Larsson skriver att frågan om de långsiktiga kostnaderna för invandringen knappt får något utrymme alls i debatten eller i media.

Detta trots att det kommit flera hårresande larm. Så här stod det till exempel i en rapport förra året från Entreprenör­skaps­forum:

"Vissa kostnader kan antas öka markant över tiden.

Pensionsmyndigheten prognostiserar till exempel att pensionskostnaderna för grundskyddet för utrikes födda kommer att stiga från dagens 4,1 miljarder (Pensionsmyndigheten, 2017) till elva miljarder 2030 för att 2060 uppgå till hela 69 miljarder.

Enligt prognosen kommer kostnaderna enkom för grundskyddet motsvara 1,2 procent av BNP.

Till detta kommer svårkvantifierbara kostnader i form av minskad tillit, kriminalitet och sociala problem i kölvattnet av bristande ekonomisk integration och låg självförsörjningsgrad.

Utan att fördjupa oss i dessa kostnader nöjer vi oss med att konstatera att om det finns en önskan att minska dem är det nödvändigt att öka självförsörjningsgraden."

I flera år gamla pressmeddelande från Pensionsmyndigheten har bland annat myndighetens analyschef Ole Settergren sagt att "grundtryggheten som skattefinansieras enbart för de ca 100 000 som fick asyl i Sverige 2015 (inte de 160 000 som sökte) kommer innebära ökade kostnader under perioden 2017–2100 som beräknas bli 150 miljarder kronor", skriver Janerik Larsson.

"En fråga man bör kunna ställa sig är hur det kommer sig att detta perspektiv är som bortblåst ur svensk politisk debatt?" frågar han sig.

"Kanske är det så att det finns en stark svensk opinion som menar att kommande generationer ska stå för dessa betydande kostnader; eller är det så att detta är alltför oroande perspektiv för att man ska göra annat än blunda?" fortsätter Janerik Larsson .